Algemene voorwaarden grafische vormgeving


Algemene voorwaarden 2020

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als gevolg van of in verband daarmee, tussen zes&zeventig gevestigd aan Schoenmakerstraat 6 in Alkmaar, KvK geregistreerd onder nr.: 37143362 (hierna: “Opdrachtnemer”) en de natuurlijke of rechtspersoon (hierna: “Opdrachtgever”) die Opdrachtnemer een Opdracht geeft. Er kan alleen schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.
2. Opdrachtnemer verklaart eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever op voorhand niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Indien een der bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard, gelden de overige bepalingen onverkort.

Artikel 2: Offerte & Prijzen

1. Offertes en aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.
2. Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 1 genoemde vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen.
3. Samengestelde offertes kunnen alleen in zijn geheel aanvaard dan wel niet-aanvaard worden. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien hij uitdrukkelijk instemt met de gedeeltelijke aanvaarding. Opdrachtnemer is in dat geval niet gebonden aan eerdergenoemde prijzen in de offerte en gerechtigd een nieuwe offerte te doen uitbrengen.
4. Genoemde tarieven in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven. Tarieven kunnen per Opdracht verschillen naar gelang de ervaring en benodigde specialistische kennis.
5. In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht.
6. Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever is honorarium verschuldigd zodra Opdrachtnemer met zijn de werkzaamheden is aangevangen.
7. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd deze tweewekelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.
8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de Opdracht waar Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die Opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Opdrachtnemer.

Artikel 3: Totstandkoming, wijziging en opzegging v/d Opdracht

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komt een Opdracht komt tot stand op het moment dat a) Opdrachtnemer een ondertekende offerte of schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever ontvangt, of b) Opdrachtgever op een andere wijze de aanbieding accepteert, in welk geval Opdrachtnemer de Opdracht per email bevestigd.
2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze aangepast dient te worden, zullen partijen in overleg de Opdracht wijzigen. Een wijziging van de Opdracht kan een hoger tarief opleveren.
3. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd of beëindigd worden waarna Opdrachtnemer gerechtigd is reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, dan wel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
5. Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt vanwege een der redenen genoemd in het voorgaande lid is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever.
De Opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.
2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is zijn verplichtingen uit de Opdracht op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om overeenkomstig artikel 2 lid 7 evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden te factureren.
3. Opdrachtnemer kan incidenteel verzoeken om goedkeuring van Opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Opdrachtnemer en/of ontwerpen en/of concepten.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden wijzigingen van Opdrachtgever voor (gedeelten van) Opdrachten of zaken waar hij reeds zijn goedkeuring voor heeft gegeven, kosteloos door te voeren. Het betreft hier wijzigingen over zaken als kleurstellingen, lay-out, teksten, concepten, enzovoort. Het vorengaande geldt voor niet voor wijzigingen die redelijkerwijs niet eerder door Opdrachtgever voorzienbaar waren, zoals fouten in de achterkant van de website.
5. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht.

Artikel 5: Betaling

1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer zijn gebruikelijke uurtarief bij Opdrachtgever in rekening.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden het honorarium en de daarbij komende kosten tweewekelijks gefactureerd.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van een voorschot zoals vermeld in artikel 2 lid 8 dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te geschieden.
4. Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 3 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer besteed aan de invordering van verschuldigde bedragen van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

Artikel 6: Reclames / Garanties en Aansprakelijkheid

1. Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beëindiging of afronding van de Opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.
2. Ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. Indien er sprake is van een gebrek zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn – naar keus van Opdrachtnemer – vervangen of herstellen. Opdrachtnemer is niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van onjuiste informatie verschaffing door Opdrachtgever, dan wel na gegeven goedkeuring zoals omschreven in artikel 4 lid 3, of na de termijn genoemd in lid 1 zijn ingediend.
4. Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van handelen of nalaten in de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer op uitdrukkelijke instructies / wensen / aanwijzingen van Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, et cetera geleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen, en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer vervaardigde eindproduct(en).
8. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
9. Indien en voor zover Opdrachtnemer toch in enige mate aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Opdracht heeft ontvangen waarbij voor opdrachten met een langere doorlooptijd de aansprakelijkheid maximaal is beperkt tot het declaratiebedrag van de laatste maand.
10. Opdrachtnemer is gerechtigd (een deel van) werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te laten voeren door derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen of problemen met web hosting.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten.

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als films, schetsen, tekeningen, software, ontwerpen, ideeën, concepten websites et cetera liggen ten alle tijden bij Opdrachtnemer en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het is Opdrachtgever verboden materiaal ontworpen of gemaakt door Opdrachtnemer te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor een ander doel dan met Opdrachtnemer is overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als Auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van door Opdrachtnemer verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt of gebruikt.

Artikel 8: Slotbepalingen

1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de Opdracht over en weer zijn verstrekt.
2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Opdrachtnemer niet worden toegerekend.
3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de Rechtbank Alkmaar bevoegd.

Algemene voorwaarden t.b.v. Social Media Beheer


Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zes&zeventig en de opdrachtgever waarop Zes&zeventig deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zes&zeventig voor de uitvoering waarvan door Zes&zeventig derden dienen te worden betrokken.

1.3 Onder Social Media wordt in deze voorwaarden verstaan: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie in de vorm van tekst, geluid, beeld en muziek met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Met online marketing wordt in deze voorwaarden bedoeld het via internet vermarkten van producten of diensten. Content is in dit verband: de inhoud van op social media te plaatsen uitingen, inclusief beeld- en geluidmateriaal.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Zes&zeventig en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien Zes&zeventig niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zes&zeventig in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zes&zeventig verstrekte gegevens waarop Zes&zeventig zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Zes&zeventig dient te voldoen, juist en volledig zijn.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Zes&zeventig zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 Zes&zeventig kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Zes&zeventig daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zes&zeventig anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zes&zeventig niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Prijs, betaling en incassokosten

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Zes&zeventig gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen, met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven kunnen worden aangepast met inachtneming van een overeengekomen index of andere maatstaf.

3.4 Alle facturen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities (zoals valuta). Bij gebreke van specifieke condities dient opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen door storting van het bedrag op een door Zes&zeventig aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Maandelijkse bedragen worden aan het begin van elke maand gefactureerd.

3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.6 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, hanteert Zes&zeventig een uurtarief van €75,- excl. BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere kosten. Indien derden de prijzen verhogen buiten de invloedsfeer van Zes&zeventig, is Zes&zeventig gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen naar de klant. Denk hiervoor onder andere aan het verhogen van belastingen, heffingen en materiaalkosten.

3.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Zes&zeventig de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.8 Zes&zeventig is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.10 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Zes&zeventig echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4: Uitvoering online marketing

4.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Zes&zeventig verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zes&zeventig aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zes&zeventig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zes&zeventig zijn verstrekt, heeft Zes&zeventig het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Zes&zeventig ter beschikking heeft gesteld. Zes&zeventig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zes&zeventig is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.3 Zes&zeventig zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zes&zeventig het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Aanvang, duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Tenzij in de overeenkomst een startdatum is opgenomen, komt een overeenkomst tot stand op de dag dat Zes&zeventig de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst ontvangen heeft.

5.2 Tenzij in de overeenkomst een datum van beëindiging is opgenomen, kent een overeenkomst voor (ondersteuning van) online marketing een minimale looptijd van een jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan na een jaar op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 12 weken. Deze 12 weken gaan in op de datum waarop de volgende contractmaand start. De overeenkomst tussen Zes&zeventig en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zes&zeventig zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.4 Bij overschrijden van een prijsverhoging van meer dan 30% of indien de werkzaamheden van een van beide partijen in strijd zijn met de wet of goede zede, zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

5.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zes&zeventig gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Zes&zeventig bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Zes&zeventig op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zes&zeventig een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zes&zeventig gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Zes&zeventig daardoor direct of indirect ontstaan.

5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zes&zeventig de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid


Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Zes&zeventig behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op de door Zes&zeventig verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en alle overige in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter kennis gekomen plannen en ideeën. Opdrachtgever dient met deze gegevens / informatie derhalve zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen / kan worden door derden. In verband hiermee is opdrachtgever gehouden de ontwerpen slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en zal opdrachtgever, indien en voor zover van toepassing, de volledige naam van opdrachtnemer vermelden in haar publicaties / uitingen.

7.2 Zes&zeventig behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.3 Zes&zeventig behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.

7.4 Zes&zeventig en eventuele onderaannemers (derden) behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

7.5 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Zes&zeventig van materiaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Zes&zeventig tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 8: Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Zes&zeventig gerechtigd om alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van 50% van de nog te betalen (rest)waarde van de volledige opdrachtwaarde. Zes&zeventig zal na betaling van de kosten hetgeen in het kader van die opdracht reeds is ontwikkeld overhandigen aan opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

8.2 Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Zes&zeventig het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Zes&zeventig tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8.3 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Zes&zeventig niet in verzuim. In alle gevallen komt Zes&zeventig wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Zes&zeventig dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

8.4 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan een verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen en onverminderd het recht van Zes&zeventig op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

8.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Zes&zeventig is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van Zes&zeventig

9.1 Onder andere Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. Zes&zeventig is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

9.2 Eventuele aansprakelijkheid van Zes&zeventig wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal viermaal de maandelijkse factuurwaarde (excl. BTW), maar in alle gevallen slechts voor zover de schade gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Zes&zeventig.

9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zes&zeventig aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zes&zeventig toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door Zes&zeventig geleverde zaken en / diensten is Zes&zeventig, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Zes&zeventig ter zake van deze schade uitkeert.

9.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Zes&zeventig.

9.5 Tenzij nakoming door Zes&zeventig blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Zes&zeventig wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever Zes&zeventig onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Zes&zeventig ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Zes&zeventig in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 96 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zes&zeventig meldt.

9.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Zes&zeventig zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht dat wil zeggen: een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt. Ingeval van overmacht zal de betreffende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Zes&zeventig (II) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Zes&zeventig is voorgeschreven, (III) overheidsmaatregelen, (IIII) elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (IIIII) oorlog, werkbezetting, staking en algemene vervoersproblemen.

10.3 Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Zes&zeventig behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

Artikel 11: Wijziging en meerwerk

11.1 Indien Zes&zeventig op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Zes&zeventig. Zes&zeventig is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11.2 Door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

11.3 Zes&zeventig zal opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 12: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Zes&zeventig voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zes&zeventig toerekenbaar is. Indien Zes&zeventig uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Zes&zeventig zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zes&zeventig, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zes&zeventig en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 De overeenkomsten tussen Zes&zeventig en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2 De Rechtbank in het arrondissement Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Zes&zeventig en opdrachtgever.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Over zes&zeventig

Als marketing coach help ik innovatieve ondernemers bij het beantwoorden van hun vragen. Via mijn blog en nieuwsbrief deel ik mijn kennis op het gebied van ondernemen, strategie en marketing.

Adres

Schoenmakerstraat 6, Alkmaar

Telefoon

06 48 38 92 27